Algemene voorwaarden 4BIS Innovations

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.
1.1. 4BIS Innovations: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 4BIS Innovations B.V. en tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan het Spaarne 36C, 2011 CJ te Haarlem, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 73025267.
1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan wel rechtspersoon met wie 4BIS Innovations een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
1.3. Partijen: 4BIS Innovations en de opdrachtgever gezamenlijk.
1.4. Overeenkomst/opdracht: iedere tussen 4BIS Innovations en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee 4BIS Innovations zich, tegen een nader overeengekomen prijs, jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot het leveren van diensten en/of goederen aan opdrachtgever.
1.5. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van 4BIS Innovations en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan 4BIS Innovations derden betrekt.
2.3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken.
2.4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. In geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden van 4BIS Innovations en de overeenkomst, prevaleert hetgeen in de overeenkomst is opgenomen.
2.6. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. Partijen verplichten zich alsdan in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
2.7. 4BIS Innovations is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking één maand na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de website van 4BIS Innovations. Indien de opdrachtgever wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen per datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de opdrachtgever geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.

Artikel 3 – Aanbod en totstandkoming overeenkomsten
3.1. Elk aanbod van 4BIS Innovations is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld. 4BIS Innovations is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden.
3.2. In het aanbod worden in ieder geval de volgende gegevens opgenomen:
– omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen;
– periode waarin het werk kan worden begonnen;
– verwachte duur van de werkzaamheden;
– informatie inzake de kosten;
– de wijze van betaling.
3.3. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van 4BIS Innovations dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
3.4. De opdrachtgever dient de informatie uit de aanbiedingsdocumenten vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden dan wel aan derden bekend maken, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van
€ 1.000,–.
3.5. Indien op basis van de aanbiedingsdocumenten geen overeenkomst tot stand komt, dienen al deze documenten op eerste verzoek van 4BIS Innovations terstond door de opdrachtgever en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan het adres van 4BIS Innovations. Indien de aanbieding via de elektronische weg is gedaan, dienen de desbetreffende e-mails en bijbehorende aanbiedingsdocumenten terstond te worden vernietigd.
3.6. Indien op basis van een aanbod van 4BIS Innovations geen overeenkomst tot stand komt, heeft 4BIS Innovations het recht alle kosten die zijn gemaakt om de aanbieding te doen, bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Betaling van de verschuldigde aanbiedingskosten vindt plaats binnen twee weken na de datum van de betreffende factuur.
3.7. Een aanbod van 4BIS Innovations geldt niet automatisch voor eventuele latere overeenkomsten. Voor zover daarin geen wijzigingen zijn aangebracht, zijn deze algemene voorwaarden daarentegen wél tevens van toepassing op latere overeenkomsten zonder dat 4BIS Innovations gehouden is om deze algemene voorwaarden steeds opnieuw aan de opdrachtgever ter hand te stellen.
3.8. Iedere overeenkomst komt tot stand op het moment dat het aanbod van de ene partij door de andere partij is aanvaard. Indien de aanvaarding afwijkt van het aanbod, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij beide partijen ter zake toch tot overeenstemming zijn gekomen. De overeenkomst is, onverminderd het bepaalde in het voorgaande van dit lid, in elk geval tot stand gekomen indien 4BIS Innovations met instemming van de opdrachtgever met de uitvoering van de werkzaamheden is aangevangen. 4BIS Innovations behoudt zich te allen tijde het recht voor om de overeenkomst slechts aan te gaan op basis van ondertekening door de opdrachtgever van een eventueel daartoe door 4BIS Innovations opgemaakte offerte.
3.9. Indien de opdrachtgever de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

Artikel 4 – Inhoud van de overeenkomst en meerwerk
4.1. De overeenkomst omvat uitsluitend de werkzaamheden die nadrukkelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Onverminderd de mogelijkheid tot het maken van nadere afspraken tussen partijen, is 4BIS Innovations nimmer gehouden werkzaamheden te verrichten die zich begeven buiten de inhoud of omvang van hetgeen nadrukkelijk is overeengekomen.
4.2. 4BIS Innovations spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en opleveringstermijnen na te komen, echter betreffen deze termijnen, voor zover uit de aard of strekking van de overeenkomst niet dwingend anders voortvloeit, nimmer fatale termijnen. Het verzuim van 4BIS Innovations treedt niet eerder in dan nadat de opdrachtgever 4BIS Innovations schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen 4BIS Innovations de verbintenis alsnog kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
4.3. Indien 4BIS Innovations voor de uitvoering van de werkzaamheden afhankelijk is van door de opdrachtgever te verstrekken gegevens, vangen uitvoerings- en opleveringstermijnen niet eerder aan dan nadat 4BIS Innovations deze gegevens volledig heeft ontvangen.
4.4. Indien de werkzaamheden vertraging oplopen door foutieve informatieverstrekking, verkeerde afspraken tussen opdrachtgever en derden, waaronder, doch niet uitsluitend, klanten van opdrachtgever of 4BIS Innovations dan wel aannemers ingeschakeld door opdrachtgever, of ander incorrect handelen en/of nalatigheid van opdrachtgever, worden zowel de directe als indirecte kosten aan opdrachtgever doorberekend.
4.5. Indien blijkt dat het voor een behoorlijke voortzetting en/of afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen (waaronder een aanvulling op de overeenkomst mede wordt begrepen), dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan het door de opdrachtgever aan 4BIS Innovations verschuldigd wordende hoger of lager uitvallen.
4.6. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor zijn rekening. 4BIS Innovations zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
4.7. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan is 4BIS Innovations gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop/het te bepalen tijdsbestek waarbinnen (verder) uitvoering aan de overeenkomst zal worden gegeven. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van 4BIS Innovations op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
4.8. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem verstrekte onjuiste gegevens toegerekend kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij 4BIS Innovations de onjuistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. 4BIS Innovations zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
4.9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan 4BIS Innovations een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
4.10. 4BIS Innovations is niet verplicht een opgedragen wijziging uit te voeren indien de wijziging:
a) niet schriftelijk is opgedragen, of
b) tot een onaanvaardbare verstoring van de werkzaamheden zou leiden, of
c) zijn kennis en/of bekwaamheden en/of capaciteiten te boven gaat, of
d) niet in zijn belang zou zijn, of
e) indien partijen niet tot overeenstemming komen over de financiële gevolgen en de consequenties ten aanzien van de planning.
4.11. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden op verzoek van 4BIS Innovations schriftelijk vastgelegd.

Artikel 5 – Derden
5.1. 4BIS Innovations is te allen tijde bevoegd om de uitvoering van de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk over te laten aan niet aan hem ondergeschikte zelfstandige hulppersonen, oftewel derden.
5.2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de derden als bedoeld in het vorige lid. Derhalve kunnen deze derden, voor zover de rechten c.q. verplichtingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan 4BIS Innovations, jegens de opdrachtgever een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden als ware zij zelf partij bij de overeenkomst.
5.3. 4BIS Innovations is, behoudens voor zover de wet, gelet op alle omstandigheden van het geval, daaraan dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van door hem ingeschakelde niet-ondergeschikte zelfstandige hulppersonen. Indien anders dan door 4BIS Innovations derden bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, is 4BIS Innovations onder geen beding aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van een doen of nalaten van die derden.
5.4. Het is mogelijk dat de derden die in verband met de uitvoering van de werkzaamheden door 4BIS Innovations worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. 4BIS Innovations gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle hem gegeven opdrachten de bevoegdheid inhouden om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 6 – Verplichtingen van de opdrachtgever in het algemeen
6.1. De opdrachtgever is gehouden om alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor de opzet en (verdere) uitvoering van de overeenkomst is vereist, aan 4BIS Innovations te verstrekken.
6.2. De opdrachtgever staat in voor de volledigheid en juistheid van alle door of namens hem aan 4BIS Innovations verstrekte informatie.
6.3. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop en de middelen waarmee informatie aan 4BIS Innovations wordt aangeleverd. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de informatie geen inbreuk op de rechten van derden oplevert. De opdrachtgever vrijwaart 4BIS Innovations voor aanspraken van derden hieromtrent.
6.4. Indien de gevraagde gegevens niet tijdig aan 4BIS Innovations zijn verstrekt, heeft 4BIS Innovations het recht de werkzaamheden in verband met de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende schade conform de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever door te berekenen.
6.5. Indien de werkzaamheden op locatie van de opdrachtgever worden uitgevoerd, zal opdrachtgever zorgdragen voor voldoende faciliteiten voor 4BIS Innovations, waaronder een werkplek met computer-, data- en telecommunicatievoorzieningen, die voldoet aan de eisen nodig voor het uitvoeren van de overeengekomen opdracht. De werkplek dient te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, onder andere op het gebied van arbeidsomstandigheden. De opdrachtgever zal 4BIS Innovations informeren over gebruikelijke werktijden, bedrijfssluiting en overige relevante informatie.
6.6. Het is de opdrachtgever niet toegestaan rechten en plichten uit de overeenkomst of uit deze algemene voorwaarden over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 4BIS Innovations.

Artikel 7 – Uitvoering van de overeenkomst
7.1. 4BIS Innovations zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Op 4BIS Innovations rust te allen tijde slechts een inspanningsverbintenis.
7.2. Partijen zijn zich er van bewust dat het welslagen van de opdracht afhankelijk is van inspanning van beide kanten, goede communicatie en goede onderlinge samenwerking. De opdrachtgever verleent derhalve op verzoek van 4BIS Innovations de medewerking die in redelijkheid van hem kan worden verlangd.
7.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, staat het 4BIS Innovations vrij bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
7.4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor de uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigingen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
7.5. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit een indicatieve termijn en nimmer een fatale termijn. Overschrijding van een termijn door 4BIS Innovations leidt nooit tot schadeplichtigheid van 4BIS Innovations.
7.6. 4BIS Innovations is gerechtigd de overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft 4BIS Innovations het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien en zolang deze factuur door de opdrachtgever niet wordt betaald, is 4BIS Innovations niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de overeenkomst op te schorten.

Artikel 8 – Duur van de overeenkomst
8.1. De overeenkomst tussen 4BIS Innovations en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
8.2. Indien sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd is deze door partijen opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand. Opzegging geschiedt tegen de laatste dag van een lopende maand en wordt gedaan bij aangetekend schrijven.

Artikel 9 – Verbod overname personeel
9.1. Het is opdrachtgever, gedurende de looptijd van de overeenkomst tot één jaar na beëindiging daarvan, niet toegestaan om medewerkers van 4BIS Innovations die bij uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn geweest in dienst te nemen, dan wel anderszins voor zich te laten werken.
9.2. Opdrachtgever verbeurt een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten belope van drie (3) bruto jaarsalarissen van de desbetreffende medewerker bij overtreding van de in lid 1 genoemde verplichting.

Artikel 10 – Prijs en betaling
10.1. Indien aan de overeenkomst een schriftelijk aanbod van 4BIS Innovations voorafgaat, vermeldt dit aanbod een zo nauwkeurige mogelijke opgave van de prijs- en kostenfactoren.
10.2. Indien uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven zonder dat partijen uitdrukkelijk een vaste prijs of uurtarief zijn overeengekomen, worden de werkzaamheden uitgevoerd tegen het gebruikelijke door 4BIS Innovations gehanteerde uurtarief.
10.3. Indien en voor zover is overeengekomen dat de uitvoering van de overeenkomst op basis van nacalculatie geschiedt, worden de daadwerkelijk gewerkte uren c.q. gemaakte kosten aan de opdrachtgever doorberekend. De administratie van 4BIS Innovations is bepalend voor de vaststelling van de declarabele uren en gemaakte kosten.
10.4. Alle door 4BIS Innovations vermelde bedragen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
10.5. De prijzen en tarieven zijn exclusief verzend-, reis-, verblijf- en andere onkosten, tenzij anders overeengekomen.
10.6. Van alle bijkomende kosten zal 4BIS Innovations, voor zover mogelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan opdrachtgever kunnen worden doorberekend.
10.7. Indien 4BIS Innovations bij het sluiten van de overeenkomst een vaste prijs of vast tarief overeenkomt, is 4BIS Innovations gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
10.8. 4BIS Innovations is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst voor zolang de opdrachtgever in gebreke is met de voldoening van een op hem rustende betalingsverplichting jegens 4BIS Innovations.
10.9. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen te geschieden middels overboeking, binnen veertien (14) dagen na de datum van de betreffende factuur, op de overigens door 4BIS Innovations op de factuur voorgeschreven wijze.
10.10. Facturatie vindt maandelijks plaats, tenzij anders overeengekomen.
10.11. Hosting dient te allen tijde vooraf te worden betaald voor een periode van een jaar, tenzij anders overeengekomen.
10.12. De factuur voor domeinnaamregistratie dient te worden voldaan alvorens de domeinnaamregistratie.
10.13. 4BIS Innovations en de opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient opdrachtgever te betalen volgens de termijnen en de percentages zoals neergelegd in de overeenkomst.
10.14. Tenzij anders overeengekomen, dient er een aanbetaling te worden gedaan van 30% op de totale kosten bij totstandkoming van de overeenkomst. De website komt in beginsel op een tijdelijke plaats op het internet te staan. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.
10.15. Facturen van 4BIS Innovations dienen – zonder aftrek, korting of verrekening – tijdig te worden voldaan. Opdrachtgever is niet bevoegd enige betalingsverplichting op te schorten.
10.16. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van door hem aan 4BIS Innovations verschuldigde bedragen met enige tegenvordering, uit welke hoofde dan ook, die de opdrachtgever jegens 4BIS Innovations zou hebben. Dit geldt tevens indien ten aanzien van de opdrachtgever surseance van betaling en/of faillissement of een schuldsaneringsregeling is aangevraagd of uitgesproken.
10.17. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing wordt verklaard of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd, in liquidatie treedt of wordt ontbonden, is de opdrachtgever gehouden 4BIS Innovations hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en zijn alle vorderingen van 4BIS Innovations op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
10.18. 4BIS Innovations is gerechtigd de aan de opdrachtgever toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
10.19. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de opdrachtgever intreedt, is de opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
10.20. Alle redelijke kosten, waaronder gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag en zullen tenminste
€ 500,- bedragen.

Artikel 11 – Reclames, klachten en garanties
11.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen zeven (7) dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij 4BIS Innovations ter zake schriftelijk heeft geprotesteerd, en daarbij, onder overleggen van bewijsmateriaal, heeft aangegeven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.
11.2. Reclames ten aanzien van de hoogte van factuurbedragen dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend bij 4BIS Innovations.
11.3. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling aan 4BIS Innovations bestaan.

Artikel 12 – Overmacht
12.1. 4BIS Innovations is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop 4BIS Innovations geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen: (extreem) slechte weersomstandigheden, overmacht van toeleveranciers van 4BIS Innovations, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door de opdrachtgever aan 4BIS Innovations zijn voorgeschreven, gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door opdrachtgever aan 4BIS Innovations is voorgeschreven, brand, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring, storing van internet, cyberaanvallen, hacks, storing van datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, natuurrampen of oorlog.
12.2. In geval van overmacht 4BIS Innovations gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder daardoor schadeplichtig te worden. Zij kan gedurende de periode van overmacht niet tot nakoming worden aangesproken.
12.3. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
12.4. Indien 4BIS Innovations bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
12.5. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 13 – Opschorting en ontbinding
13.1. 4BIS Innovations is, indien de omstandigheden van het geval zulks redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst 4BIS Innovations ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
13.2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing wordt verklaard of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd, in liquidatie treedt of wordt ontbonden, is 4BIS Innovations gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van de uit hoofde van de overeenkomst door hem verschuldigde en nog verschuldigd wordende bedragen heeft gesteld.
13.3. Voorts is 4BIS Innovations gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
13.4. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door 4BIS Innovations op grond van dit artikel uitgeoefende opschorting- of ontbindingsrecht, met dien verstande dat indien de omstandigheden die tot ontbinding van de overeenkomst hebben geleid, redelijkerwijs voor risico van 4BIS Innovations behoren te komen, de opdrachtgever ten hoogste aanspraak maakt op restitutie of kwijtschelding van de prijs naar evenredigheid van het ten gevolge van de ontbinding niet uitgevoerde c.q. uit te voeren gedeelte van de overeenkomst.
13.5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de opdrachtgever verplicht de schade die 4BIS Innovations ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
13.6. Indien 4BIS Innovations de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
14.1. 4BIS Innovations draagt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door een onjuistheid of onvolledigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens, onjuistheden in de door of namens de opdrachtgever opgedragen werkzaamheden, onjuistheden in de door of namens de opdrachtgever verlangde werkwijzen, gebreken van (on)roerende zaken waaraan de werkzaamheden worden verricht, gebreken aan of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door of namens de opdrachtgever in verband met de uitvoering van de werkzaamheden ter beschikking zijn gesteld, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan 4BIS Innovations kan worden toegerekend.
14.2. 4BIS Innovations is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen, doch niet uitsluitend, gevolgschade begrepen zoals geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. 4BIS Innovations is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in het volgende lid, jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van 4BIS Innovations in de nakoming van de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, één en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de werkzaamheden vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van 4BIS Innovations aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan 4BIS Innovations toegerekend kunnen worden;
– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
14.3. Mocht 4BIS Innovations aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft 4BIS Innovations te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De eventuele aansprakelijkheid van 4BIS Innovations is dan ook beperkt tot het kosteloos herstellen van zijn eventuele fouten of tekortkomingen. De opdrachtgever dient 4BIS Innovations tot herstel in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van 4BIS Innovations ter zake vervalt.
14.4. In geval 4BIS Innovations aansprakelijk is voor schade die excessief is in verhouding tot de vergoeding als bedoeld in het vorige lid, zal de aansprakelijkheid van 4BIS Innovations nimmer meer belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door 4BIS Innovations afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van 4BIS Innovations dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
14.5. Indien om enige reden geen uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedaan, is de aansprakelijkheid van 4BIS Innovations te allen tijde beperkt tot ten hoogste de door de opdrachtgever aan 4BIS Innovations betaalde prijs voor dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van 4BIS Innovations betrekking heeft.
14.6. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens 4BIS Innovations bedraagt, onverminderd toepassing van de vervaltermijnen als bedoeld in artikel 11, één jaar na het bekend worden, althans het redelijkerwijs bekend kunnen worden met de vordering door de opdrachtgever.
14.7. De opdrachtgever vrijwaart 4BIS Innovations van eventuele aanspraken van derden, waaronder, doch niet uitsluitend de eindklant, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan aan 4BIS Innovations toerekenbaar is. Indien 4BIS Innovations uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden 4BIS Innovations zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is 4BIS Innovations, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van 4BIS Innovations en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.
14.8. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van 4BIS Innovations.

Artikel 15 – Geheimhouding en privacy
15.1. Partijen dragen er zorg voor dat zij alle informatie die zij over en weer van elkaar ontvangen (over elkaar en over derden) en waarvan aannemelijk is dat deze informatie vertrouwelijk is als zodanig wordt behandeld.
15.2. Vertrouwelijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor dit wordt verstrekt.
15.3. Opdrachtgever vrijwaart 4BIS Innovations voor aanspraken van personen van wie in het kader van de overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt (in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming) of instanties die daarop toezien. De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de verwerking van die persoonsgegevens en voor verwerking conform de wet- en regelgeving op het gebied van privacy en persoonsgegevens. De opdrachtgever staat er voor in dat hij aan die regelgeving voldoet.
15.4. Zonder voorafgaande schriftelijke instemming van 4BIS Innovations is het de opdrachtgever niet toegestaan werkwijze, methoden en technieken van 4BIS Innovations te verveelvoudigen en/of openbaren. Adviezen van 4BIS Innovations aan de opdrachtgever worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 4BIS Innovations niet aan derden verschaft.

Artikel 16 – Risico-overgang
16.1. Het risico van verlies, diefstal, verduistering, of beschadiging van zaken, gegevens (waaronder begrepen: gebruikersnamen, codes en wachtwoorden), documenten, programmatuur, of databestanden die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, geleverd of gebruikt worden, gaat over op de opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van opdrachtgever of een hulppersoon van opdrachtgever zijn gebracht.

Artikel 17 – Intellectueel Eigendom
17.1.Indien 4BIS Innovations bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op opdrachtgever, tast dit het recht of de mogelijkheid van 4BIS Innovations niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van 4BIS Innovations aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van opdrachtgever zijn of worden gedaan.
17.2. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij 4BIS Innovations, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, de schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.
17.3. Opdrachtgever zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.
17.4.Ook indien de overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het 4BIS Innovations steeds toegestaan
technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites, ter
beschikking gestelde programmatuur, programmatuur waaraan aan opdrachtgever (direct of
indirect) toegang wordt verschaft, en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de
inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Opdrachtgever zal dergelijke
technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
17.5. 4BIS Innovations vrijwaart opdrachtgever tegen elke aanspraak van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door 4BIS Innovations zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat opdrachtgever 4BIS Innovations onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de aanspraak en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan 4BIS Innovations. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan 4BIS Innovations verlenen om zich tegen deze aanspraken te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of onderhoud aan leverancier ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van 4BIS Innovations in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door 4BIS Innovations zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van 4BIS Innovations een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal 4BIS Innovations, indien mogelijk, zorg dragen dat opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van 4BIS Innovations wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom van een derde is uitgesloten.
17.6. Opdrachtgever staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan 4BIS Innovations van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden en/of andere materialen en/of ontwerpen, met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie. Opdrachtgever vrijwaart 4BIS Innovations tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde.
17.7. 4BIS Innovations is nimmer gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk met opdrachtgever is overeengekomen.

Artikel 18 – Toepasselijk recht en forumkeuze
18.1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
18.2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen 4BIS Innovations en opdrachtgever, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin 4BIS Innovations zijn vestigingsplaats heeft.

Artikel 19 – Gebruiksrecht en gebruiksbeperkingen
19.1. 4BIS Innovations stelt aan opdrachtgever op basis van een gebruikslicentie de overeengekomen computerprogramma’s en de overeengekomen gebruikersdocumentatie gedurende de looptijd van de overeenkomst voor gebruik ter beschikking, hierna te noemen ‘de programmatuur’. Het recht tot gebruik van de programmatuur is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verplantbaar en niet-sublicentieerbaar
19.2. De verplichting tot terbeschikkingstelling door 4BIS Innovations en het gebruiksrecht van opdrachtgever strekken zich uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode van de programmatuur. Het gebruiksrecht van opdrachtgever strekt zich niet uit tot de broncode van de programmatuur. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie worden niet aan opdrachtgever ter beschikking gesteld, ook niet indien opdrachtgever bereid is daarvoor een financiële vergoeding te betalen.
19.3. Opdrachtgever zal de overeengekomen beperkingen, van welke aard of inhoud dan ook, op het recht tot gebruik van de programmatuur steeds stipt naleven.
19.4. Indien partijen zijn overeengekomen dat de programmatuur uitsluitend in combinatie met bepaalde apparatuur gebruikt mag worden, is opdrachtgever gerechtigd bij eventuele storing van de apparatuur de programmatuur voor de duur van de storing op andere apparatuur met dezelfde kwalificaties te gebruiken.
19.5. 4BIS Innovations kan verlangen dat opdrachtgever de programmatuur niet eerder in gebruik neemt dan nadat opdrachtgever bij 4BIS Innovations, diens toeleveranciers of de producent van de programmatuur één of meer codes, benodigd voor het gebruik, heeft verkregen. 4BIS Innovations is steeds gerechtigd technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur tegen onrechtmatig gebruik en/of tegen gebruik op een andere wijze of voor andere doeleinden dan tussen partijen is overeengekomen. Opdrachtgever zal nimmer technische voorzieningen die bedoeld zijn om de programmatuur te beschermen, (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
19.6. Opdrachtgever mag de programmatuur uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en zulks uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor het beoogd gebruik.
19.7. Het is opdrachtgever nimmer toegestaan de programmatuur en de dragers waarop de programmatuur is of wordt vastgelegd te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze, voor welk doel of onder welke titel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. Evenmin zal opdrachtgever een derde -al dan niet op afstand(online)-toegang geven tot de programmatuur of de programmatuur bij een derde ter hosting onderbrengen, ook niet indien de desbetreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever gebruikt.
19.8. Opdrachtgever zal desgevraagd onverwijld zijn medewerking verlenen aan een door of ten behoeve van 4BIS Innovations uit te voeren onderzoek betreffende de naleving van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van 4BIS Innovations toegang tot zijn gebouwen en systemen verlenen. 4BIS Innovations zal alle vertrouwelijke bedrijfsinformatie die hij in het kader van een onderzoek van of bij opdrachtgever verkrijgt, voor zover die informatie niet het gebruik van de programmatuur zelf betreft, vertrouwelijk behandelen.
19.9. Partijen houden het er voor dat de tussen partijen gesloten overeenkomst, voor zover deze de terbeschikkingstelling tot gebruik van programmatuur tot voorwerp heeft, nimmer als koopovereenkomst wordt beschouwd.
19.10. 4BIS Innovations is niet verplicht tot het onderhoud van de programmatuur en/of het verlenen van ondersteuning aan gebruikers en/of beheerders van de programmatuur. Indien in afwijking van het vorenstaande 4BIS Innovations gevraagd wordt onderhoud en/of ondersteuning ten aanzien van de programmatuur te verlenen, kan 4BIS Innovations verlangen dat opdrachtgever daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat.

Artikel 20 – Acceptatie
20.1. Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt opdrachtgever de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is, where is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken. In voornoemd geval zal de programmatuur bij de aflevering of, indien een door 4BIS Innovations uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, gelden als zijnde geaccepteerd door opdrachtgever.
20.2. Indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, is het bepaalde in de artikelen 20.3 tot en met 20.10 van toepassing.
20.3. Daar waar in deze algemene voorwaarden sprake is van ‘fouten’ wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen van de programmatuur aan de door 4BIS Innovations schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties van de programmatuur, en, ingeval de programmatuur geheel of gedeeltelijk maatwerkprogrammatuur betreft, aan de schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien opdrachtgever deze kan aantonen en deze bovendien reproduceerbaar is. Opdrachtgever is gehouden van fouten onverwijld melding te maken. 4BIS Innovations heeft geen enkele verplichting met betrekking tot andere gebreken in of aan de programmatuur dan met betrekking tot fouten in de zin van deze algemene voorwaarden.
20.4. Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door 4BIS Innovations uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, veertien dagen na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is opdrachtgever niet gerechtigd de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. Opdrachtgever zal de overeengekomen acceptatietest met gekwalificeerd personeel en met voldoende omvang en diepgang uitvoeren.
20.5. Indien een acceptatietest is overeengekomen, is opdrachtgever verplicht te toetsen of de afgeleverde programmatuur beantwoordt aan de door 4BIS Innovations schriftelijk, uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, indien en voor zover de programmatuur geheel of gedeeltelijk maatwerk-programmatuur betreft, aan de schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties.
20.6. De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd
a) indien partijen een acceptatietest zijn overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel
b) indien 4BIS Innovations vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 20.7 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van fouten die volgens artikel 20.8 aan acceptatie niet in de weg staan, dan wel
c) indien opdrachtgever enig gebruik maakt van de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden: op het moment van de desbetreffende ingebruikneming.
20.7. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat, zal opdrachtgever uiterlijk op de laatste dag van de testperiode de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk, gedetailleerd en begrijpelijk aan 4BIS Innovations rapporteren. 4BIS Innovations zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij 4BIS Innovations gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programma-omwegen of probleem vermijdende beperkingen aan te brengen.
20.8. Opdrachtgever mag de acceptatie van de programmatuur niet onthouden om redenen die niet verband houden met de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die de operationele of productieve ingebruikneming van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden vanwege aspecten van de programmatuur die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals esthetische aspecten van gebruikersinterfaces.
20.9. Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, doet de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel niets af aan de acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel.
20.10. Acceptatie van de programmatuur op een der wijzen als bedoeld in dit artikel heeft tot gevolg dat 4BIS Innovations gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingen betreffende de terbeschikkingstelling en aflevering van de programmatuur en, indien tevens de installatie van de programmatuur door 4BIS Innovations is overeengekomen, van zijn verplichtingen betreffende de installatie.

Artikel 21 – Hostingdiensten
21.1. Indien de overeenkomst de terbeschikkingstelling van schijfruimte van apparatuur tot voorwerp heeft, zal opdrachtgever de overeengekomen schijfruimte niet overschrijden, tenzij de overeenkomst de gevolgen hiervan uitdrukkelijk regelt. De overeenkomst behelst de terbeschikkingstelling van schijfruimte op een uitsluitend en specifiek voor opdrachtgever gereserveerde server alleen indien dat schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen. Alle gebruik van schijfruimte, dataverkeer en overige belasting van systemen en infrastructuur is beperkt tot de tussen partijen overeengekomen maxima. Het dataverkeer dat in een bepaalde periode door opdrachtgever niet is gebruikt, zal niet kunnen worden overgedragen naar een volgende periode. Voor overschrijding van de overeengekomen maxima zal 4BIS Innovations een extra vergoeding in rekening brengen overeenkomstig de daarvoor gebruikelijke tarieven.
21.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de hostingdienst en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal opdrachtgever zelf de (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en door opdrachtgever gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen. 4BIS Innovations is niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
21.3. Uitsluitend indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, heeft de overeenkomst tevens het verzorgen of ter beschikking stellen van back-up-, uitwijk- en recoverydiensten tot voorwerp.
21.4. 4BIS Innovations kan de hostingdienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud. Leverancier zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, deze zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden en deze, naar gelang van omstandigheden, aanvangen na overleg met opdrachtgever.

Artikel 22 – Notice and Take Down
22.1. Opdrachtgever zal zich te allen tijde zorgvuldig en niet onrechtmatig jegens derden gedragen, in het bijzonder door de intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van derden te eerbiedigen, de privacy van derden te respecteren, niet in strijd met de wet gegevens te verspreiden, zich geen ongeoorloofde toegang tot systemen te verschaffen, geen virussen of andere schadelijke programma’s of data te verspreiden en zich te onthouden van strafbare feiten en schending van enig andere wettelijke verplichting.
22.2. Teneinde aansprakelijkheid jegens derden te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken, is 4BIS Innovations steeds gerechtigd maatregelen te treffen ter zake een handelen of nalaten van of voor risico van opdrachtgever. Opdrachtgever zal op eerste schriftelijk verzoek van 4BIS Innovations data en/of informatie onverwijld van de systemen van 4BIS Innovations verwijderen, bij gebreke waarvan 4BIS Innovations gerechtigd is naar keuze de data en/of informatie zelf te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. 4BIS Innovations is voorts gerechtigd bij schending of dreigende schending de opdrachtgever per onmiddellijk en zonder voorafgaande aankondiging de toegang tot zijn systemen te ontzeggen. Het voorgaande laat onverlet eventuele overige maatregelen of de uitoefening van andere wettelijke en contractuele rechten door 4BIS Innovations jegens opdrachtgever. 4BIS Innovations is in dat geval tevens gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder deswege jegens opdrachtgever aansprakelijk te zijn.
22.3. Van 4BIS Innovations kan niet worden verlangd zich een oordeel over gegrondheid van de aanspraken van derden of van het verweer van opdrachtgever te vormen of op enigerlei wijze betrokken te zijn in een geschil tussen een derde en opdrachtgever. Opdrachtgever zal zich ter zake met de desbetreffende derde hebben te verstaan en 4BIS Innovations schriftelijk en deugdelijk onderbouwd met bescheiden informeren.

Artikel 23 – Malware en/of virussen
23.1. Opdrachtgever plaatst geen malware en/of virussen op zijn website, applicatie of ander materiaal en/of accounts welke schade kunnen toebrengen.
23.2. Indien opdrachtgever malware en/of virussen op zijn website, applicatie of ander materiaal en/of accounts heeft geplaatst, wordt de malware en/of virus per direct verwijderd.
23.3. Indien het herhaaldelijk voorkomt dat opdrachtgever met opzet malware en/of virussen op zijn website, applicatie of ander materiaal en/of accounts plaatst, heeft 4BIS Innovations het recht de overeenkomst te ontbinden en hetgeen met de malware en/of virus buiten werking te stellen.

Artikel 24 – Domeinregistratie
24.1. Indien 4BIS Innovations op grond van de overeenkomst diensten voor opdrachtgever verricht met betrekking tot een domeinnaam, waaronder, doch niet uitsluitend, de aanvraag, verlenging of vervreemding of overdracht aan een derde, dient opdrachtgever de regels en werkwijze van de desbetreffende instantie(s) in aanmerking te nemen. Desgevraagd zal 4BIS Innovations een schriftelijk exemplaar van die regels aan opdrachtgever verstrekken. 4BIS Innovations aanvaardt uitdrukkelijk geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of tijdigheid van de dienstverlening of het behalen van de door opdrachtgever beoogde resultaten. Opdrachtgever is alle aan de aanvraag en/of registratie verbonden kosten volgens de overeengekomen tarieven, of bij gebreke van overeengekomen tarieven, de bij 4BIS Innovations gebruikelijke tarieven, verschuldigd. 4BIS Innovations staat er niet voor in dat een door opdrachtgever gewenste domeinnaam aan opdrachtgever wordt toegekend.
24.2. De domeinregistratie geschiedt op de naam en ter verantwoordelijkheid van opdrachtgever.
24.3. De domeinregistratie geschiedt per kalenderjaar en kan niet worden gewijzigd. Het wijzigen van de domeinregistratie geldt als een nieuwe domeinregistratie.
24.4. 4BIS Innovations is nimmer aansprakelijk en verantwoordelijk voor de schade die voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van het domein en de domeinnaam.